Công trình Thanh Hóa bắt đầu vào hạng mục Sơn vào đầu tháng 11/2023. Vẫn đang trong quá trình thi công và thực hiện. Hãy tiếp tục cập nhật cùng HTP nhé  

Tiến độ: Lót lớp 1