Sơn Đá Thạch Anh

C41

Công trình: C41
Vật liệu: Sơn đá thạch anh